Tehniskā palīglīdzekļa nomas līguma vispārējie noteikumi

1. Nomas līguma lietotie termini

1.1. Iznomātājs – uzņēmums Harbinger Medical SIA, reģistrācijas numurs 40203053873, juridiskā adrese Lilijas iela 28 – 33, Rīga, LV-1055.

1.2. Nomnieks – fiziskā vai juridiskā personā.

1.3. Tehniskais palīglīdzeklis – izvēlētais nomas priekšmets, tai skaitā kruķi, staigāšanas rāmis, rollators, ratiņkrēsls, funkcionālā gulta vai galdiņš pie gultas.

1.4. Nomas līgums – līgums, kuru paraksta iznomātājs un nomnieks. Parakstot līgumu, nomnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem tehniskā palīglīdzekļa nomas līguma vispārējie noteikumiem, kas ir nomas līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. Nomas nosacījumi

2.1. Nomnieks ir atbildīgs par kruķu, staigāšanas rāmja, rollatora un ratiņkrēsla atgriešanu uz vienu no saloniem Ortotēka; nomnieks var vienoties par piegādi ar Uzņēmumu.

2.2. Funkcionālās gultas demontē un atgriež uz noliktavu tikai iznomātāja pārstāvji. Nomniekam ir jāsamaksā par atgriešanu saskaņā ar cenrādi, kas publicēts lapā www.ortoteka.lv/piegade-apmaksa.

2.3. Nomnieks atdod tehnisko palīglīdzekli tādā pašā tehniskā un vizuālā stāvoklī, kādā tehniskais palīglīdzeklis tika saņemts, izņemot nomas laikam atbilstošu mehānisko nodilumu.

2.4. Pretenzijas par tehnisko palīglīdzekli tiek iesniegtas pie palīglīdzekļa saņemšanas. Pēc iekārtas pieņemšanas Nomnieks nevar izvirzīt Iznomātājam nekādas pretenzijas par palīglīdzekļa tehnisko stāvokli un komplektāciju.

2.5. Parakstot nomas līgumu, nomnieks apliecina, ka ir informēts par tehniskā palīglīdzekļa lietošanas un ekspluatācijas noteikumiem, tie viņam ir pilnībā saprotami un tam pret tiem nav nekādu pretenziju.

2.6. Ja tehniskais palīglīdzeklis nomas laikā ir bojāts, tiek pazaudēts vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar Tehnisko palīglīdzekli atdod Nomnieka vainas dēļ vai bez tās, tad Nomnieks atlīdzina Uzņēmumam zaudējumus saskaņā ar tehniskā palīglīdzekļa cenu mājaslapā www.ortoteka.lv.

2.7. Ja nomas laikā tehniskajam palīglīdzeklim rodas jebkāda veida bojājums, nomnieks nekavējoties par to ziņo Iznomātājam un (ja nepieciešams, piemēram, zādzības gadījumā) tiesību sargājošām iestādēm.

3. Iznomātāja pienākumi

3.1. Iznomātājs garantē, ka tehniskais palīglīdzeklis ir pilnā tehniskā kārtībā.

3.2. Gadījumā, ja nomnieks tehnoloģiski pareizi izmanto iekārtu un to pierāda iznomātājam, bet tehniskais palīglīdzeklis līguma darbības laikā sabojājas, iznomātājs 5 (piecu) darba dienu laikā nodrošina nomnieku ar citu palīglīdzekli, attiecīgi par šo laiku samazinot nomas maksu.

3.3. Iznomātājs nedrīkst traucēt nomniekam nodotā tehniskā palīglīdzekļa lietošanu, izņemot gadījumus, kas paredzēti šajā līgumā un kas ir nepieciešami, lai veiktu aizsardzības pasākumus sakarā ar to, ka nomnieks pārkāpj šī līguma saistības.

4. Nomnieka pienākumi

4.1. Nomniekam ir jānodrošina iznomātāja pārstāvja piekļūšana tehniskā palīglīdzekļa lietošanas vietā, ja iznomātājs vēlas iepazīties ar tehniskā palīglīdzekļa lietošanu vai tā tehnisko stāvokli.

4.2. Nomnieks nav tiesīgs atļaut lietot iekārtu personām, kam trūkst nepieciešamās zināšanas vai kvalifikācijas

4.3. Tehniskā palīglīdzekļa īpašuma tiesības pieder iznomātājam. Bez iznomātāja rakstiskas piekrišanas, nomnieks nav tiesīgs atsavināt, ieķīlāt, iznomāt/izīrēt apakšnomā/apakšīrē, vai jebkādā citā veidā apgrūtināt tehnisko palīglīdzekli.

4.4. Nomnieks nedrīkst pieļaut trešo personu tiesību realizāciju attiecībā uz tehnisko palīglīdzekli.

5. Norēķinu kārtība

5.1. Nomas maksa norādīta nomas līgumā.

5.2. Nomnieka pienākums ir paziņot uzņēmumam par vēlmi pagarināt līgumu trīs dienas pirms līguma termiņa beigām klātienē, pa tālruni +371 24000010 vai pa e-pastu: [email protected].

5.3. Ja nomnieks ir vienojušies ar iznomātāju par nomas pagarinājuma apmaksu ar pārskaitījumu, nomniekam ir jāapmaksā iznomātāja rēķinu 3 darba dienu laikā.

5.4. Nokavējuma nauda tiek aprēķināta par katru dienu saskaņā ar dienas nomas maksu, kas norādīta mājaslapā www.ortoteka.lv

5.5. Kompensācija par neizmantoto nomas laiku, nododot tehnisko palīglīdzekli pirms šajā līgumā noteiktā nomas termiņa beigām, netiek izmaksāta.

6. Drošības garantijas

6.1. Drošības naudas summa norādīta nomas līgumā.

6.2. Iznomātājam ir tiesības no drošības naudas bezstrīdus kārtībā ieturēt visus šajā līgumā noteiktos maksājumus, kas nav savlaicīgi veikti.

6.3. Ja nomnieks ir izpildījis šī līguma noteikumus, iznomātājs atmaksā drošības naudu pilnā apmērā.

6.4. Ja tehniskais palīglīdzeklis netiek atdots piecu dienu laikā pēc nomas termiņa beigām, nomnieks piekrīt, ka iznomātājam ir tiesības uzskatīt tehnisko palīglīdzekli par nozagtu.

7. Higiēnas un tīrības garantijas

7.1. Pirms katras nodošanas nomā iznomātājs veic tehniskā palīglīdzekļa apkopi, tostarp, bet ne tikai, apstrādājot rokturus ar dezinfekcijas līdzekli uz etanola bāzes vai mazgājot gultas matrača apvalku augstā temperatūrā.

7.2. Lietotāja pienākums ir atgriezt tehnisko palīglīdzekļu tīru, tostarp, bet ne tikai, kruķus, staigāšanas rāmjus vai rollatorus – bez smiltīm un dubļiem uzgaļos vai mehānismos, savukārt, funkcionālo gultu un matraču – bez liekas smaržas un traipiem.

7.3. Par tehniskā palīglīdzekļa atgriešanu netīrā stāvoklī Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu nomas līguma noteiktajā apmērā.

8. Izpirkuma iespējas

8.1. Par vēlmi izpirkt tehnisko palīglīdzekļu nomnieks informē iznomātāja darbiniekus un veic nepieciešamos maksājumus. Izpirkuma gadījumā nomas līgums zaudē spēku.

9. Līguma darbības termiņš

9.1. Nomas līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas un tas darbojas līdz pilnīgai pušu saistību izpildei.

9.2. Iznomātājs ir tiesīgs pirms termiņa nekavējoties izbeigt no šī līguma izrietošās tiesiskās attiecības, ja:

9.2.1. Nomnieks iesniedzis Iznomātajam dokumentus, kas satur nepilnīgu vai nepatiesu informāciju, kas nepieciešama šī līguma noslēgšanai.

9.2.2. Nomnieka darbības vai bezdarbības rezultātā nozīmīgi samazinās iekārtas vērtība, pie kam iekārtas vērtības nozīmīga samazināšanās pārsniedz parasto iekārtu nolietojumu.

9.2.3. Nomnieks neizpilda savas, no šī līguma izrietošas, saistības.

9.3. Līguma izbeigšanas gadījumā 9.2. punktā norādīto iemeslu dēļ nomniekam ir jāatgriež Iekārta un jāsamaksā nesamaksātā nomas nauda un līgumsods, ja tāds ir aprēķināts.

10. Nobeiguma jautājumi

10.1. Nomas līgums parakstīts latviešu valodā divos eksemplāros, no kuriem viens ir iznomātājam un otrs nomniekam.

10.2. Parakstot nomas līgumu, iznomātājs un nomnieks pieņem to par saistošu un izpildāmu, kā arī viena eksemplāra saņemšanu.

10.3. Nomas līgums ir saistošs nomnieka tiesību pārņēmējiem un mantiniekiem.

10.4. Iznomātājs kā datu pārzinis apstrādā personu datus (tai skaitā personas identifikācijas kodus) ar mērķi nodrošināt nomas līguma izpildi un iznomātāja vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.